O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych na terenie działania STOWARZYSZENIA
 • wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.
 • działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • działanie na rzecz organizacji wolontariatu,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,
 • działanie i współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
 • promocja sportu i aktywności fizycznej,
 • kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych, pożądanych cech charakteru i osobowościpoprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu,
 • tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo.

STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele przez:

 • inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego   rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi na rzecz rozwoju sportu, edukacji, turystyki i rekreacji,
 • współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, szkołami i innymi instytucjami w obszarze kultury fizycznej, sportu, edukacji, turystyki i rekreacji,
 • organizacja szkolenia sportowego, aktywności fizycznej, turystycznej, profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz korekcji wad postawy dla dzieci i młodzieży,
 • angażowanie wszystkich uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków oraz osób starszych i niepełnosprawnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowe go.
 • rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 • aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania programu STOWARZYSZENIA,
 • realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe, samorządowe różnego szczebla,
 • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
 • koordynacja pracy nauczycieli, trenerów i instruktorów podczas realizacji zadań STOWARZYSZENIA,
 • organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych - odpłatne lub nieodpłatne w zależności od możliwości finansowych,
 • organizacja wszelkiego rodzaju imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-edukacyjnych oraz edukacyjnych dla swoich członków jak również ogółu społeczeństwa,
 • organizowanie odpłatnych lub nieodpłatnych zajęć sportowych dla uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków oraz osób starszych i niepełnosprawnych w celu rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki,
 • utrzymanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
 • ochrona i promocja zdrowia poprzez udział w różnych formach aktywności fizycznej.
 • promocję miasta Katowice poprzez sport ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki
 • pozyskiwanie, doskonalenie i szkolenie działaczy dla potrzeb sportu.
 • współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki, Okręgowymi Związkami Koszykówki oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz koszykówki.
 • inicjowanie budowy i rozbudowy obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych,
 • organizacja i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych o profilu sportowym,
 • doradztwo związane z obszarem sportu, edukacji, turystyki i rekreacji
 • odpłatne zaopatrywanie swoich członków innych osób fizycznych i prawnych w sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny,
 • odpłatne świadczenie na rzecz swoich członków oraz innych osób fizycznych i prawnych usług o charakterze sportowym i pozasportowym związanych z realizacją celów statutowych
 • organizacja seminariów i szkoleń z zakresu edukacji, sportu, rekreacji i turystyki
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej w dziedzinie sportu, edukacji, rekreacji ruchowej i turystyki
 • uczestniczenie we wszelkiego rodzaju imprez sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalno-edukacyjnych,
 • podejmowanie innych przedsięwzięć celowych oraz działalności zgodnej z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów statutowych Klubu
 • prowadzenie działalności gospodarczej, z dochodami przeznaczonymi na działalność statutową. 

 

Na tej stronie używamy ciasteczek. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji.

akceptuję